Gizlilik Politikası

Fresenius-Kabi İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti.

Kayıt Formu Aydınlatma Metni

Fresenius-Kabi İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti. (Bundan sonra “Fresenius” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak, faaliyetlerimiz çerçevesinde işlenen kişisel verilerinizin güvenliği ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında hukuka uygun olarak işlenip muhafaza edilmesi için gerekli tüm önlemleri almaktayız.

KVKK ve ilgili tüm diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle; doğrudan sözlü veya yazılı olarak tarafınızdan, e-posta ile iletişim sağlanması halinde, eğitimlerin sağlandığı internet sitesinde (www.enteralonline.com) yer alan kayıt formu aracılığıyla veya yine belirtilen internet sitesinde (www.enteralonline.com) yayınlanmak üzere video kaydı/canlı kayıt yapılması sırasında elde edilen kişisel verilerinizden tarafınıza ait isim, soyisim, T.C. kimlik no., cep telefonu, e-posta adresi, meslek, unvan, branş, çalıştığınız kurum, bulunduğunuz şehir, eğitim verileriniz ve görüntünüz gibi bilgileriniz tarafımızca yalnızca;
1) Fresenius ya da Fresenius’un sponsorluğunu gerçekleştirdiği online olarak verilen eğitimlerin planlanması ve icrası,
2) Eğitimlerin sağlanması, etkinliklerin düzenlenmesi kapsamında yapılan video kayıtlarının/canlı kayıtların internet sitesinde (www.enteralonline.com) yayınlanması,
3) Online olarak verilen eğitimlere katılım sağlanması ve bu kapsamda gerekli olan aktivitelerin planlanması,
4) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na (“Kurum”) bildirim yapılması,
5) Tarafınıza yapılmış değer aktarımının niteliği ve ödenen miktar verilerinin kaydedilerek işlenip Kurum ile paylaşılması
amaçlarıyla sınırlı ve ölçülü olarak 3 Temmuz 2015 tarihli ve 29405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri ve Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve Kurum tarafından yayınlanan Kılavuz gereği, parasal değeri yürürlükteki aylık asgari brüt ücretin KDV dahil %10’unu aşan her türlü değer aktarımının yıllık bazda Kurum’a bildirilmesi zorunlu olduğundan KVKK madde 5(2)(a)’da belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, KVKK madde 5(2)(ç)’de belirtilen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, KVKK madde 5(2)(d)’de belirtilen “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” ve KVKK madde 5(2)(f)’de belirtilen “veri sorumlusu olan Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak tüm idari ve teknik tedbirler alınarak 5 yıl süre ile işlenebilecek ve muhafaza edilebilecektir.
Kişisel verileriniz, olası bir ihtiyaç halinde online eğitim hizmeti aldığımız şirketlere, etkinlikleri düzenleyen tedarikçi ve ajanslar dahil hizmetlerinden faydalandığımız iş ortaklarımıza, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu başta olmak üzere kolluk, idari makamlar, Sağlık Bakanlığı ve kamu kurum ve kuruluşlarına yalnızca yukarıda belirtilmiş veri işleme amaçları çerçevesinde KVKK’nın ve diğer kanunların öngördüğü koşullarda tüm idari ve teknik tedbirler alınarak aktarılabilecektir.
Belirtilen internet sitesi aracılığıyla yayınlarımızı gerçekleştirebilmemiz, sitemizin işlerliğini sağlayabilmemiz ve eğitim ve/veya bilgilendirme amacıyla yapılan toplantıların yayınlanabilmesi amaçlarıyla sınırlı ve ölçülü olarak kişisel verileriniz; teknolojik altyapımızı sağlayan ve iş faaliyetlerimizin yürürlüğü için destek aldığımız yurt dışında mukim iş ortaklarımıza ancak KVKK madde 5(1)’de yer alan açık rızanız doğrultusunda aktarılabilecektir.
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, yalnızca belirtilmiş veri işleme amaçları çerçevesinde tüm idari ve teknik tedbirler alınarak tarafımızca en az 5 yıl boyunca muhafaza edilecektir. Öngörülen sürenin dolması halinde kişisel verileriniz, re’sen veya talebiniz üzerine derhal KVKK’nın ilgili hükümleri, “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” ve Şirket Politikalarımız doğrultusunda kurallara uygun bir şekilde silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.
İlgili kişi (veri sahibi) olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak iletmeniz durumunda, talepleriniz mümkün olan en kısa sürede ve herhalde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca ilgili kişi olarak haklarınız aşağıdaki gibidir:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
Kişisel verilerinizin eksik ve/veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararlarınızın giderilmesini talep etme.
Şirket’e sağladığınız her türlü kişisel verilerinize erişim, bunları düzeltme veya silme talebinde bulunmanız için info.turkey@fresenius-kabi.com adresine elektronik posta göndermeniz ya da Maslak. Mh. Eski Büyükdere Cd. İz Plaza Giz No:9/80 Kat:4 34398 Sarıyer/İstanbul adresine zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle başvurmanız yeterli olacaktır.
Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye internet sitemizde yer alan “Fresenius Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Politika”dan ulaşabilirsiniz

Katılımcı Açık Rıza Metni

Yukarıdaki aydınlatma metni kapsamında belirtilen amaç ve vasıtalar ile ilgili olarak açıklanan hususlarda bilgilendirildiğimi ve bu esaslar dâhilinde kişisel verilerimin yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Şirket tarafından işlenmesine, kullanılmasına ve yurt dışına aktarılmasına hiçbir baskı altında kalmadan açık biçimde rıza gösterdiğimi ve bu hususta usulüne uygun bir şekilde bilgilendirildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Tarih :

Ad-Soyad :

İmza :